Pokyny k lovu rýb v osobitnom režime:

 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves v možnostiach zákona č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o rybárstve a v rozsahu stanovenom prevádzkový poriadkom umožňuje lov rýb dvomi udicami na plávanú - položenú, resp. jednu na prívlač v hrádzi vodnej nádrže s  výnimkou lovu z móla, vypusteného objektu a hrádze súbežnej s ulicou Istrijská v časti medzi oboma nápustnými objektmi. Lov nie je povolený z člnkov, spôsob lovu definujú odseky 1,2,3,4 a 7 §16 vyhlášky Ministerstvapôdohospodárstva zo dňa 17.04.2002.
          Športový rybolov môžu vykonávať deti 6-10 ročné za 30,- Sk v sprievode dospelej osoby oprávnenej k rybolovu, osoby s preukazom ZŤP a nad 62 rokov za úhradu 50,- Sk s platným rybárskym lístkom. Ostatný občania uhradia 100,- Sk za povolenie
jednodňové, 500,- Sk za povolenie sezónne neprenosné alebo 1000,- Sk za povolenie celosezónne prenosné. Súčasťou povolení k rybolovu je vždy platný rybársky lístok a prehľad o úlovkoch, ktorý účastník lovu riadne vyplnený odovzdá vykonávajúcemu dozoru alebo vloží do označenej schránky na objekte pri vodnej nádrži.
Základnou podmienkou nadobudnutia jednorázového alebo celosezónneho povolenia je platný rybársky lístok. Pri love sa musí loviaci preukázať rybárskym lístkom, povolením k rybolovu, priebežne zapisovanými úlovkami do Prehľadu o úlovku s dátumom lovu a menom loviaceho. U jednodňových povoleniach sa loviaci preukáže aj dokladom o zaplatení príspevku do fondu životného prostredia. Zápisy do prehľadu o úlovku sa vykonávajú aj na menej významné druhy rýb, ktoré si loviaci privlastní. Počet, druh, veľkosť, množstvo ulovených rýb a ponechaných rýb a sprievod mladistvých je určený podľa §13 ( s výnimkou ods. 2 a 3 ) §12 a 14 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo 17.04.2002. Prevádzkový poriadok stanovuje dňom lovu soboty, spravidla od 15.3. do 15.12. bežného roka s výnimkou soboty bezprostredne nasledujúcej po zarybnení, pričom prevádzkovateľ o tejto skutočnosti informuje na výveske pri vodnej nádrži a v ďalších miestnych informačných prostriedkoch ( DTV, Devex, miestny rozhlas ). Denný čas lovu je obmedzený v mesiaci marec, apríl, december od 7.00 do 17.00 hod., máj, jún, júl, august, september, november, december od 6.00 do 20.00 hod.
              Kontrolu a dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku a pokynov vykonávajú osoby označené visačkou s fotografiou a nápisom " Dozor MČ DNV " v rozsahu poverenia starostu MČ Devínska Nová Ves, MsP , PZ SR pri podozreniach z porušení Všeobecne záväzných nariadení MČ Devínska Nová Ves a zákonov Slovenskej republiky a poverená rybárska stráž v rozsahu §23 zákona č. 139/2002 o rybárstve
            Vybrané príspevky budú odovzdané do fondu životného prostredia a účelovo  viazané na zarybňovanie a s tým súvisiace činnosti.
             Rybárske lístky ročné 200,- Sk, trojročné 500,- Sk a povolenie k lovu bude možné zakúpiť v stránkové dni na Miestnom úrade Devínska Nová Ves, povolenie samotné po predložení platného rybárskeho lístka i na mieste lovu v príslušný deň.
             Pre skrátenie lovnej sezóny celoročné povolenia v roku 2004 vydané nebudú.
             Je zakázané zakrmovanie pred započatím lovu, vyhradzovanie lovísk, poškodzovanie hrádze a zelene každého druhu.
 
Starosta MČ DNV Ing.Vladimír Mráz